ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ทำเนียบนักศึกษา

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 การบัญชี  เข้าศึกษาปี พ.ศ.2550 จำนวน   32 คน
 การบัญชี  เข้าศึกษาปี พ.ศ.2551 จำนวน   30 คน
 การบัญชี  เข้าศึกษาปี พ.ศ.2552 จำนวน   64 คน
  การจัดการทั่วไป เข้าศึกษาปี พ.ศ.2551 จำนวน   62 คน
  การจัดการทั่วไป เข้าศึกษาปี พ.ศ.2552 จำนวน   79 คน
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาปี พ.ศ.2552 จำนวน   31 คน
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่เรียน 8 เข้าศึกษาปี พ.ศ.2551 จำนวน   61 คน
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หมู่เรียน 9 เข้าศึกษาปี พ.ศ.2551 จำนวน   63 คน
  รัฐประศาสนศาสตร์ เข้าศึกษาปี พ.ศ.2551 จำนวน   17 คน
รวมทั้งสิ้น   จำนวน 439 คน


วันที่ : 23 ก.ย. 2552
อ่าน : 1741

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706