ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (มิถุนายน ๒๕๕๒ - พฤษภาคม ๒๕๕๒)
(Self Assessment Report)

  ปกหน้า  
  คำนำ 
  สารบัญ   
 ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์

 

1.ข้อมูลเบื้องต้น
2.ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน
3.ประวัติความเป็นมา
4.คณะกรรมการดำเนินงาน
5.โครงสร้างการบริหาร
6.จำนวนนักศึกษา
7.งบประมาณ

  ดาวน์โหลด
แฟ้มข้อมูลตอนที่ 1 
 


 
 ตอนที่ 2 การนำผลการประเมินคร้่ังที่ผ่านมาปรับปรุง พัฒนา     ดาวน์โหลด
แฟ้มข้อมูลตอนที่ 2 
 ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน     ดาวน์โหลด
แฟ้มข้อมูลตอนที่ 3-1
 ตอนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา     ดาวน์โหลด
แฟ้มข้อมูลตอนที่ 4
  ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 


วันที่ : 22 ก.ย. 2552
อ่าน : 1550

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706