ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
ให้โอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาของชุมชน สร้างเครือข่ายการศึกษา ให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรร่วมกับท้องถิ่น

พันธกิจ
1.รองรับความต้องการทางการศึกษาของท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
2.ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนองความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
3.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับท้องถิ่น ชุมชนตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน
4.บริการงานวิชาการแก่นักศึกษาทั้งที่กำลังศึกษาอยู่และที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
 


วันที่ : 23 ก.ย. 2552
อ่าน : 1798

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706