ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

บุคคลากร

 

 

ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

หัวหน้าศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร  งานจัดการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

 

อาจารย์อรุณ  วงศ์จิรัฐิติ

รองหัวหน้าศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร  งานจัดการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

อาจารย์ทิติยา  ศรีภักดี

กรรมการ

 

 

อาจารย์แก้วกัลยา  โศตถิสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

 

 
     
 

                                            
 

                      นางสาวแสงจันทร์  จันทะแสน                                                นายประโมทย์  เสนสุข

                      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ                                         เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนยฯ

 

  

นางสาวเพชรสุดา  นนทะศรี

 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

 

 


วันที่ : 22 ก.ย. 2552
อ่าน : 2809

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706