ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดเรียน

คณะวิทยาการจัดการ    
การบัญชี  ปวสหรืออนุปริญญา ระยะเวลาเรียน 2 ปีการศึกษา ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย เรียนที่ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร
การจัดการทั่วไป  ปวสหรืออนุปริญญา ระยะเวลาเรียน 2 ปีการศึกษา ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย เรียนที่ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวสหรืออนุปริญญา ระยะเวลาเรียน 2 ปีการศึกษา ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย เรียนที่ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร
รัฐประศาสนศาสตร์  ปวชหรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ระยะเวลาเรียน 4 ปีการศึกษา ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย เรียนที่ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร
คณะครุศาสตร์    
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 1 ปีการศึกษา ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย เรียนที่ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร
         


วันที่ : 23 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 2704

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706