ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ตารางเรียน

  ตารางเรียนของนักศึกษา กศ.ปท. พ.ศ.๒๕๕๒  
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๒
   วันเสาร์          วันเสาร์   วันเสาร์
   วันอาทิตย์      วันอาทิตย์   วันอาทิตย์ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒

  
 


วันที่ : 23 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 3192

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706