ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

การวางแผนและการบริหารโครงการ

เอกสารประกอบการสอนวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ
โดยอาจารย์ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
 
  โครงการสอน
เนื้อหา

ปกหน้า
คำนำ
สารบัญ
บทที่ ๑ ตอนที่ ๑
บทที่ ๑ ตอนที่ ๒
บทที่ ๒ ตอนที่ ๑
บทที่ ๒ ตอนที่ ๒
บทที่ ๒ ตอนที่ ๓
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บรรณานุกรม

  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 


วันที่ : 24 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 848

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706