ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสอน คณะมนุษย์ศาสตร์

 02532001  วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร  อ.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง  
 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706