ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสอน คณะวิทยาการจัดการ

3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ  อ.ปิยจินต์ ปัทมดิลก 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706