ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ กิจกรรมไหว้ครูและรับขวัญเพื่อนใหม่ ]
: 320
: 304
: 263
: 250
: 288
: 288
: 287
: 311
: 267
: 263
: 294
: 250
: 258
: 284
: 254
: 246
: 254
: 255
: 252
: 266
: 252
: 261
: 285
: 256
: 270
: 256
: 246
: 249
: 255
: 243

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706