ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร งานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) ชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงมอบหมายให้ รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ ชุดใหม่ เข้าพบคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ในวันที่  27  กรกฎาคม  2552  เวลา  09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร A 

   

          บรรยากาศในการประชุมดูได้ในเมนูภาพกิจกรรม 
 วันที่ : 24 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 1679

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706