ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

        ด้วยงานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุมภักดีชาติ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนักศึกษาเข้าใหม่ประมาณ ๒๕๐ คน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
 
 
 

กำหนดการ

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552
ณ ห้องประชุมภักดีชาติ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
 
08.30 น.- นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมภักดีชาติพร้อมรับคู่มือนักศึกษา
09.00 น.- เริ่มพิธี
                - พิธีกรกล่าวแนะนำผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย
                - ผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารกล่าวต้อนรับฝ่ายสกลนครและนักศึกษา
                - คณะทำงาน งานจัดการศึกษาภายนอกกล่าวต้อนรับ – แนะนำนักศึกษาให้ความรู้ด้านต่างดังนี้
                - งานวิชาการ                 โดย ผศ.ธีราธาร       ศรีมหา
                - งานกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.พิทักษ์      วงษ์ชาลี
                - งานบริหารทั่วไป          โดย ผศ.ชัยยศ        ณัฐอังกูร
11.00 น. - พบอาจารย์ที่ปรึกษา (แยกตามหมู่เรียนและห้องเรียน)
                - พบอาจารย์ผู้สอน (ภาคเช้า)
13.00 น. - พบอาจารย์ผู้สอน (ภาคบ่ายเรียนตามปกติ)     


วันที่ : 24 ก.ย. 2552
ที่มา : เลขานุการ
อ่าน : 1669

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706