ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ ๔๓๒/๒๕๕๒
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร

         เพื่อให้การดำเนินงาน การบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร งานจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังรายชื่อต่อไปนี้

ผศ.ธีรธาร  ศรีมหา

ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

ผศ.คารม  ไปยะพรหม

ผศ.พิทักษ์  วงษ์ชาลี

ดร.อุปถัมภ์  โพธิกนิษฐ์

ผศ.ดร.ปัญญา  นาแพงหมื่น

นายยุทธนา  อุทปา

นายอธิปัตย  วงษ์วัฒนะ

นางสาวแสงจันทร์  จันทะแสน

หัวหน้าศูนย์

รองหัวหน้าศูนย์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ภาระงานหลัก

การบริหารทั่วไป

วิชาการ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ประสานงาน

แผนงบประมาณและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่วัสดุ

 

 

                            ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

                                              สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒วันที่ : 24 ส.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1338

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706