ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 วันที่ : 6 ม.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1406

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706