ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันลอยกะทง

ภาพบรรยากาศ    วันลอยกะทง  วัน อาทิตย์  ที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

 

 วันที่ : 26 ธ.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1254

 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706