ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร

สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดมุกดาหาร ถ้าหากเดินทางออกจากจังหวัดสกลนคร ให้เลี้ยงขวาไปตามถนนเลี่ยงเมือง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะอยู่ทางซ้ายมือของถนน และหากเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีให้เลี้ยงซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง เจอสี่แยกคำชะอี ให้ตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆ สังเกตสถานที่เรียนจะอยู่ทางขวามือของถนน
ศูนย์อุดมศึกษามุกดาหาร ได้ถูกเปิดขึ้นเพื่อให้โอกาสสำหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลจากบ้านของตนเอง ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีจิตใจงดงาม ออกไปรับใช้ชาติ สังคม ชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่บุคลากรต่างประเทศที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย


 

 


 

ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-743706